European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 1. máju 2009

5. mája 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 1. mája 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 12 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004), a nákupu zlata ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 0,5 mld. EUR na 264,9 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
29. apríla 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 36,1 mld. CHF 35,8 mld. CHF
30. apríla 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 66,7 mld. USD 67,1 mld. USD

Uvedené obchody na dodanie likvidity Eurosystém uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 294,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 6,5 mld. EUR na 759,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 12,8 mld. EUR na 156,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 57,9 mld. EUR na 587,2 mld. EUR. V stredu 29. apríla 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 244,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 233,2 mld. EUR. Vo štvrtok 30. apríla 2009 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 43,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 30,2 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 2,8 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 67,8 mld. EUR (v porovnaní s 31,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 75,2 mld. EUR na 173,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 240 829 −12
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 157 136 −781
2.1 Pohľadávky voči MMF 14 324 −26
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 142 811 −755
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 125 335 20
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 519 122
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 20 519 122
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 655 014 −21 390
5.1 Hlavné refinančné operácie 233 157 −10 969
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 419 093 −13 070
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 753 2 645
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 12 4
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 27 907 −3 543
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 294 095 131
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 790 −607
9 Ostatné aktíva 241 596 1 315
Úhrn aktív 1 799 220 −24 743
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 759 167 6 492
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 241 738 −38 672
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 173 939 −75 210
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 67 774 36 705
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 26 −167
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 432 −8
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 164 887 12 602
5.1 Verejná správa 156 725 12 791
5.2 Ostatné záväzky 8 162 −188
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 179 879 −4 311
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 929 1 263
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 050 −1 546
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 050 −1 546
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 551 0
10 Ostatné pasíva 159 793 −564
11 Účty precenenia 202 952 0
12 Kapitál a rezervy 72 843 0
Úhrn pasív 1 799 220 −24 743
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá