European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 1. maijā

2009. gada 5. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 1. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 12 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pērkot zeltu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 264.9 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 29. aprīlis Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 36.1 mljrd. Šveices franku 35.8 mljrd. Šveices franku
2009. gada 30. aprīlis Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 66.7 mljrd. ASV dolāru 67.1 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 294.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 6.5 mljrd. euro (līdz 759.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 12.8 mljrd. euro (līdz 156.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 57.9 mljrd. euro (līdz 587.2 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 29. aprīlī galvenajai refinansēšanas operācijai 244.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 233.2 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2009. gada 30. aprīlī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 43.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 30.2 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 2.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 67.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 31.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 75.2 mljrd. euro (līdz 173.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 240,829 −12
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 157,136 −781
2.1 SVF debitoru parādi 14,324 −26
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 142,811 −755
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 125,335 20
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,519 122
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,519 122
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 655,014 −21,390
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 233,157 −10,969
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 419,093 −13,070
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2,753 2,645
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 12 4
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 27,907 −3,543
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 294,095 131
8 Valdības parāds euro 36,790 −607
9 Pārējie aktīvi 241,596 1,315
Kopā aktīvi 1,799,220 −24,743
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 759,167 6,492
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 241,738 −38,672
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 173,939 −75,210
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 67,774 36,705
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 26 −167
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 432 −8
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 164,887 12,602
5.1 Saistības pret valdību 156,725 12,791
5.2 Pārējās saistības 8,162 −188
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 179,879 −4,311
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,929 1,263
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,050 −1,546
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,050 −1,546
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,551 0
10 Pārējās saistības 159,793 −564
11 Pārvērtēšanas konti 202,952 0
12 Kapitāls un rezerves 72,843 0
Kopā pasīvi 1,799,220 −24,743
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem