European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. maja 2009

5. maj 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 1. maja 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 12 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in nakupa zlata druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 0,5 milijarde EUR na 264,9 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
29. apr. 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 36,1 mrd CHF 35,8 mrd CHF
30. apr. 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 66,7 mrd USD 67,1 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,1 milijarde EUR na 294,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 6,5 milijarde EUR na 759,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 12,8 milijarde EUR na 156,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 57,9 milijarde EUR na 587,2 milijarde EUR. V sredo, 29. aprila 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 244,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 233,2 milijarde EUR. V četrtek, 30. aprila 2009, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 43,2 milijarde EUR, poravnana pa je bila nova v višini 30,2 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 2,8 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 67,8 milijarde EUR (v primerjavi s 31,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 75,2 milijarde EUR na 173,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 240.829 −12
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 157.136 −781
2.1 Terjatve do MDS 14.324 −26
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 142.811 −755
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 125.335 20
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.519 122
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.519 122
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 655.014 −21.390
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 233.157 −10.969
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 419.093 −13.070
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2.753 2.645
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 12 4
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 27.907 −3.543
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 294.095 131
8 Dolg širše države v EUR 36.790 −607
9 Druga sredstva 241.596 1.315
Skupaj sredstva 1.799.220 −24.743
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 759.167 6.492
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 241.738 −38.672
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 173.939 −75.210
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 67.774 36.705
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 26 −167
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 432 −8
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 164.887 12.602
5.1 Širša država 156.725 12.791
5.2 Druge obveznosti 8.162 −188
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 179.879 −4.311
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.929 1.263
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.050 −1.546
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.050 −1.546
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.551 0
10 Druge obveznosti 159.793 −564
11 Računi prevrednotenja 202.952 0
12 Kapital in rezerve 72.843 0
Skupaj obveznosti 1.799.220 −24.743
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije