European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 1 maja 2009 r.

5 maja 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 1 maja 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 12 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.) oraz nabycia złota przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,5 mld euro do poziomu 264,9 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
29 kwietnia 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 36,1 mld CHF 35,8 mld CHF
30 kwietnia 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 66,7 mld USD 67,1 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,1 mld euro do poziomu 294,1 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 6,5 mld euro do poziomu 759,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 12,8 mld euro do poziomu 156,7 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 57,9 mld euro do poziomu 587,2 mld euro. W środę 29 kwietnia 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 244,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 233,2 mld euro. W czwartek 30 kwietnia 2009 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 43,2 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 30,2 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 2,8 mld euro (w porównaniu z 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 67,8 mld euro (w porównaniu z 31,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 75,2 mld euro do poziomu 173,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 240.829 −12
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 157.136 −781
2.1 Należności od MFW 14.324 −26
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 142.811 −755
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 125.335 20
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.519 122
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 20.519 122
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 655.014 −21.390
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 233.157 −10.969
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 419.093 −13.070
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 2.753 2.645
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 12 4
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 27.907 −3.543
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 294.095 131
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.790 −607
9 Pozostałe aktywa 241.596 1.315
Aktywa razem 1.799.220 −24.743
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 759.167 6.492
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 241.738 −38.672
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 173.939 −75.210
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 67.774 36.705
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 26 −167
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 432 −8
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 164.887 12.602
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 156.725 12.791
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.162 −188
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 179.879 −4.311
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.929 1.263
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.050 −1.546
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.050 −1.546
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.551 0
10 Pozostałe pasywa 159.793 −564
11 Różnice z wyceny 202.952 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.843 0
Pasywa razem 1.799.220 −24.743
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami