European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 май 2009 г.

5 май 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 12 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 1 май 2009 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата и покупката на злато от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,5 млрд. евро до 264,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
29 април 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 36,1 млрд. швейцарски франка 35,8 млрд. швейцарски франка
30 април 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 66,7 млрд. щатски долара 67,1 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 294,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 6,5 млрд. евро до 759,2 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 12,8 млрд. евро до 156,7 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 57,9 млрд. евро до 587,2 млрд. евро. На 29 април 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 244,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 233,2 млрд. евро. На 30 април 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 43,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 30,2 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 2,8 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 67,8 млрд. евро (при 31,1 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 75,2 млрд. евро до 173,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 240 829 −12
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 157 136 −781
2.1 Вземания от МВФ 14 324 −26
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 142 811 −755
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 125 335 20
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 519 122
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 519 122
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 655 014 −21 390
5.1 Основни операции по рефинансиране 233 157 −10 969
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 419 093 −13 070
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 753 2 645
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 12 4
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 27 907 −3 543
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 294 095 131
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 790 −607
9 Други активи 241 596 1 315
Общо активи 1 799 220 −24 743
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 759 167 6 492
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 241 738 −38 672
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 173 939 −75 210
2.2 Депозитно улеснение 67 774 36 705
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 26 −167
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 432 −8
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 164 887 12 602
5.1 Сектор „Държавно управление“ 156 725 12 791
5.2 Други задължения 8 162 −188
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 179 879 −4 311
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 929 1 263
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 050 −1 546
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 050 −1 546
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 551 0
10 Други задължения 159 793 −564
11 Сметки за преоценка 202 952 0
12 Капитал и резерви 72 843 0
Общо пасиви 1 799 220 −24 743
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите