European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 1. maj 2009

5. maj 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 1. maj 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 12 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og til en anden centralbank i Eurosystemets køb af guld.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,5 mia. euro til 264,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
29. april 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 36,1 mia. CHF 35,8 mia.
30. april 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 66,7 mia. USD 67,1 mia.

De likviditetstilførende operationer blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,1 mia. euro til 294,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 6,5 mia. euro til 759,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 12,8 mia. euro til 156,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 57,9 mia. euro til 587,2 mia. euro. Onsdag den 29. april 2009 udløb en primær markedsoperation på 244,1 mia. euro, og en ny på 233,2 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 30. april 2009 udløb en langfristet markedsoperation på 43,2 mia. euro, og en ny på 30,2 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 2,8 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 67,8 mia. euro (mod 31,1 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 75,2 mia. euro til 173,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 240.829 −12
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 157.136 −781
2.1 Tilgodehavender hos IMF 14.324 −26
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 142.811 −755
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 125.335 20
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.519 122
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.519 122
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 655.014 −21.390
5.1 Primære markedsoperationer 233.157 −10.969
5.2 Langfristede markedsoperationer 419.093 −13.070
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2.753 2.645
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 12 4
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 27.907 −3.543
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 294.095 131
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.790 −607
9 Andre aktiver 241.596 1.315
Aktiver i alt 1.799.220 −24.743
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 759.167 6.492
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 241.738 −38.672
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 173.939 −75.210
2.2 Indlånsfacilitet 67.774 36.705
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 26 −167
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 432 −8
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 164.887 12.602
5.1 Offentlig forvaltning og service 156.725 12.791
5.2 Andre forpligtelser 8.162 −188
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 179.879 −4.311
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.929 1.263
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.050 −1.546
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.050 −1.546
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.551 0
10 Andre forpligtelser 159.793 −564
11 Revalueringskonti 202.952 0
12 Kapital og reserver 72.843 0
Passiver i alt 1.799.220 −24.743
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt