Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 25 юли 2008 г.

29 юли 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 0,6 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 25 юли 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,6 млрд. евро до 166,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на eврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,8 млрд. евро до 112 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) намаляват с 1,2 млрд. евро до 683,9 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 31 млрд. евро до 81 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 20,5 млрд. евро до 475,4 млрд. евро. На 23 юли 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 155 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 175,5 млрд. евро. Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) остава практически непроменено, с почти нулева стойност, докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е приблизително същото като предходната седмица – 0,1 млрд. евро.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 7,1 млрд. евро до 208,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 208 368 −578
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 135 536 3 773
2.1 Вземания от МВФ 9 228 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 126 308 3 773
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 54 928 −1 707
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 160 −1 500
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 160 −1 500
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 475 519 20 468
5.1 Основни операции по рефинансиране 175 500 20 502
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 300 016 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 1
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 −35
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 34 955 1 036
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 112 034 1 800
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 456 0
9 Други активи 376 943 259
Общо активи 1 450 899 23 551
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 683 850 −1 212
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 208 670 −7 078
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 208 556 −7 072
2.2 Депозитно улеснение 74 −2
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 40 −4
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 254 27
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 87 785 30 984
5.1 Сектор „Държавно управление“ 80 969 31 025
5.2 Други задължения 6 816 −41
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 77 986 −285
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 909 1 070
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 335 375
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 335 375
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 120 0
10 Други задължения 143 956 −330
11 Сметки за преоценка 152 364 0
12 Капитал и резерви 71 670 0
Общо пасиви 1 450 899 23 551

Данни за контакт за медиите