Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 25 juli 2008

29 juli 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 25 juli 2008 motsvarade minskningen på 0,6 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 166,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,8 miljarder EUR till 112 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,2 miljarder EUR till 683,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 31 miljarder EUR till 81 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 20,5 miljarder EUR till 475,4 miljarder EUR. Onsdagen den 23 juli 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 155 miljarder EUR och ersattes med en ny på 175,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan oförändrat nära noll medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR, ungefär som föregående vecka.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 7,1 miljarder EUR till 208,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 208.368 −578
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 135.536 3.773
2.1 Fordringar på IMF 9.228 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 126.308 3.773
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 54.928 −1.707
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.160 −1.500
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.160 −1.500
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 475.519 20.468
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 175.500 20.502
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 300.016 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1 1
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 −35
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 34.955 1.036
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 112.034 1.800
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.456 0
9 Övriga tillgångar 376.943 259
Summa tillgångar 1.450.899 23.551
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 683.850 −1.212
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 208.670 −7.078
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 208.556 −7.072
2.2 Inlåningsfacilitet 74 −2
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 40 −4
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 254 27
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 87.785 30.984
5.1 Offentliga sektorn 80.969 31.025
5.2 Övriga skulder 6.816 −41
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 77.986 −285
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.909 1.070
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.335 375
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.335 375
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.120 0
10 Övriga skulder 143.956 −330
11 Värderegleringskonton 152.364 0
12 Eget kapital 71.670 0
Summa skulder 1.450.899 23.551

Kontakt för media