Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 25 lipca 2008 r.

29 lipca 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 25 lipca 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 0,6 mld euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,6 mld euro do poziomu 166,1 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,8 mld euro do poziomu 112 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,2 mld euro do poziomu 683,9 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 31 mld euro do poziomu 81 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 20,5 mld euro do poziomu 475,4 mld euro. W środę 23 lipca 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 155 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 175,5 mld euro. Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) pozostało na praktycznie niezmienionym poziomie bliskim zera, natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 7,1 mld euro do poziomu 208,6 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 208.368 −578
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 135.536 3.773
2.1 Należności od MFW 9.228 0
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 126.308 3.773
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 54.928 −1.707
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.160 −1.500
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.160 −1.500
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 475.519 20.468
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 175.500 20.502
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 300.016 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 1 1
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 −35
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 34.955 1.036
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 112.034 1.800
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.456 0
9 Pozostałe aktywa 376.943 259
Aktywa razem 1.450.899 23.551
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 683.850 −1.212
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 208.670 −7.078
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 208.556 −7.072
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 74 −2
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 40 −4
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 254 27
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 87.785 30.984
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 80.969 31.025
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.816 −41
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 77.986 −285
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 2.909 1.070
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 16.335 375
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 16.335 375
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.120 0
10 Pozostałe zobowiązania 143.956 −330
11 Różnice z aktualizacji wyceny 152.364 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.670 0
Pasywa razem 1.450.899 23.551

Kontakt z mediami