Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 25. juli 2008

29. juli 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 25. juli 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 0,6 mia. euro. Faldet afspejlede to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,6 mia. euro til 166,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,8 mia. euro til 112 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,2 mia. euro til 683,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 31 mia. euro til 81 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 20,5 mia. euro til 475,4 mia. euro. Onsdag den 23. juli 2008 udløb en primær markedsoperation på 155 mia. euro, og en ny på 175,5 mia. euro blev afviklet. Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var stort set uændret tæt på nul. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro, hvilket var praktisk taget det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 7,1 mia. euro til 208,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 208.368 −578
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 135.536 3.773
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.228 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 126.308 3.773
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 54.928 −1.707
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.160 −1.500
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.160 −1.500
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 475.519 20.468
5.1 Primære markedsoperationer 175.500 20.502
5.2 Langfristede markedsoperationer 300.016 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1 1
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2 −35
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 34.955 1.036
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 112.034 1.800
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.456 0
9 Andre aktiver 376.943 259
Aktiver i alt 1.450.899 23.551
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 683.850 −1.212
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 208.670 −7.078
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 208.556 −7.072
2.2 Indlånsfacilitet 74 −2
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 40 −4
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 254 27
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 87.785 30.984
5.1 Offentlig forvaltning og service 80.969 31.025
5.2 Andre forpligtelser 6.816 −41
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 77.986 −285
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.909 1.070
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.335 375
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.335 375
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.120 0
10 Andre forpligtelser 143.956 −330
11 Revalueringskonti 152.364 0
12 Kapital og reserver 71.670 0
Passiver i alt 1.450.899 23.551

Medie- og pressehenvendelser