Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 25. jūlijā

2008. gada 29. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 25. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 0.6 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 166.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.8 mljrd. euro (līdz 112 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 683.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 31 mljrd. euro (līdz 81 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 20.5 mljrd. euro (līdz 475.4 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 23. jūlijā galvenajai refinansēšanas operācijai 155 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 175.5 mljrd. euro apmērā. Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās un bija tuvu nullei, bet noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 7.1 mljrd. euro (līdz 208.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 208,368 −578
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 135,536 3,773
2.1 SVF debitoru parādi 9,228 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 126,308 3,773
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 54,928 −1,707
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,160 −1,500
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,160 −1,500
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 475,519 20,468
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 175,500 20,502
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 300,016 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1 1
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 −35
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 34,955 1,036
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 112,034 1,800
8 Valdības parāds euro 37,456 0
9 Pārējie aktīvi 376,943 259
Kopā aktīvi 1,450,899 23,551
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 683,850 −1,212
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 208,670 −7,078
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 208,556 −7,072
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 74 −2
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 40 −4
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 254 27
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 87,785 30,984
5.1 Saistības pret valdību 80,969 31,025
5.2 Pārējās saistības 6,816 −41
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 77,986 −285
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,909 1,070
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,335 375
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,335 375
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,120 0
10 Pārējās saistības 143,956 −330
11 Pārvērtēšanas konti 152,364 0
12 Kapitāls un rezerves 71,670 0
Kopā pasīvi 1,450,899 23,551

Kontaktinformācija presei