Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 25. juuli 2008

29. juuli 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

25. juulil 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 0,6 miljardi euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,6 miljardi euro võrra 166,1 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,8 miljardi euro võrra 112 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,2 miljardi euro võrra 683,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 31 miljardi euro võrra 81 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 20,5 miljardi euro võrra 475,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 23. juulil 2008 möödus 155 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 175,5 miljardit eurot. Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 7,1 miljardi euro võrra 208,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 208 368 −578
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 135 536 3 773
2.1 Nõuded RVFle 9 228 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 126 308 3 773
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 54 928 −1 707
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 160 −1 500
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 160 −1 500
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 475 519 20 468
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 175 500 20 502
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 300 016 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 1
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 −35
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 34 955 1 036
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 112 034 1 800
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 456 0
9 Muud varad 376 943 259
Varad kokku 1 450 899 23 551
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 683 850 −1 212
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 208 670 −7 078
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 208 556 −7 072
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 74 −2
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 40 −4
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 254 27
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 87 785 30 984
5.1 Valitsussektor 80 969 31 025
5.2 Muud kohustused 6 816 −41
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 77 986 −285
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 909 1 070
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 335 375
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 335 375
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 120 0
10 Muud kohustused 143 956 −330
11 Ümberhindluskontod 152 364 0
12 Kapital ja reservid 71 670 0
Kohustused kokku 1 450 899 23 551

Kontaktandmed