Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 25. julija 2008

29. julij 2008

Postavke, ki niso povezane z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 25. julija 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 0,6 milijarde EUR, kar je posledica prodaje zlata dveh centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,6 milijarde EUR na 166,1 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,8 milijarde EUR na 112 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,2 milijarde EUR na 683,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 31 milijard EUR na 81 milijard EUR.

Postavke, ki so povezane z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 20,5 milijarde EUR na 475,4 milijarde EUR. V sredo, 23. julija 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 155 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 175,5 milijarde EUR. Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je ostala skoraj nespremenjena blizu nič, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,1 milijarde EUR, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 7,1 milijarde EUR na 208,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 208.368 −578
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 135.536 3.773
2.1 Terjatve do MDS 9.228 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 126.308 3.773
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 54.928 −1.707
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.160 −1.500
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.160 −1.500
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 475.519 20.468
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 175.500 20.502
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 300.016 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1 1
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 −35
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 34.955 1.036
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 112.034 1.800
8 Dolg širše države v EUR 37.456 0
9 Druga sredstva 376.943 259
Skupaj sredstva 1.450.899 23.551
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 683.850 −1.212
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 208.670 −7.078
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 208.556 −7.072
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 74 −2
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 40 −4
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 254 27
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 87.785 30.984
5.1 Širša država 80.969 31.025
5.2 Druge obveznosti 6.816 −41
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 77.986 −285
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.909 1.070
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.335 375
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.335 375
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.120 0
10 Druge obveznosti 143.956 −330
11 Računi prevrednotenja 152.364 0
12 Kapital in rezerve 71.670 0
Skupaj obveznosti 1.450.899 23.551

Stiki za medije