Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. liepos 25 d.

2008 m. liepos 29 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. liepos 25 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų dėl dviejų iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 166,1 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 112 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 683,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 31 mlrd. eurų – iki 81 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 20,5 mlrd. eurų – iki 475,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. liepos 23 d., baigėsi 155 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 175,5 mlrd. eurų vertės operacija. Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) beveik nepakito ir buvo iš esmės nulinis, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik kaip ir praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,1 mlrd. eurų – iki 208,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 208 368 −578
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 135 536 3 773
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 228 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 126 308 3 773
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 54 928 −1 707
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 160 −1 500
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 160 −1 500
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 475 519 20 468
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 175 500 20 502
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 300 016 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 1
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 −35
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 34 955 1 036
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 112 034 1 800
8 Valdžios skola eurais 37 456 0
9 Kitas turtas 376 943 259
Visas turtas 1 450 899 23 551
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 683 850 −1 212
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 208 670 −7 078
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 208 556 −7 072
2.2 Indėlių galimybė 74 −2
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 40 −4
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 254 27
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 87 785 30 984
5.1 Valdžiai 80 969 31 025
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 816 −41
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 77 986 −285
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 909 1 070
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 335 375
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 335 375
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 120 0
10 Kiti įsipareigojimai 143 956 −330
11 Perkainojimo sąskaitos 152 364 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 670 0
Visi įsipareigojimai 1 450 899 23 551

Kontaktai žiniasklaidai