Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 25. červenci 2008

29. července 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 25. července 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 0,6 mld. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,6 mld. EUR na 166,1 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,8 mld. EUR na 112 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,2 mld. EUR na 683,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 31 mld. EUR na 81 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 20,5 mld. EUR na 475,4 mld. EUR. Ve středu 23. července 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 155 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 175,5 mld. EUR. Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky beze změny téměř nevyužita, zatímco pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (tedy přibližně stejně jako během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 7,1 mld. EUR na 208,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 208 368 −578
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 135 536 3 773
2.1 Pohledávky za MMF 9 228 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 126 308 3 773
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 54 928 −1 707
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 160 −1 500
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 160 −1 500
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 475 519 20 468
5.1 Hlavní refinanční operace 175 500 20 502
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 300 016 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 1
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 −35
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 34 955 1 036
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 112 034 1 800
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 456 0
9 Ostatní aktiva 376 943 259
Aktiva celkem 1 450 899 23 551
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 683 850 −1 212
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 208 670 −7 078
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 208 556 −7 072
2.2 Vkladová facilita 74 −2
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 40 −4
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 254 27
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 87 785 30 984
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 80 969 31 025
5.2 Ostatní závazky 6 816 −41
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 77 986 −285
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 909 1 070
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 335 375
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 335 375
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 120 0
10 Ostatní pasiva 143 956 −330
11 Účty přecenění 152 364 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 670 0
Pasiva celkem 1 450 899 23 551

Kontakty pro média