Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 25. júlu 2008

29. júla 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 25. júla 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 0,6 mld. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,6 mld. EUR na 166,1 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) stúpol o 1,8 mld. EUR na 112 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,2 mld. EUR na 683,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 31 mld. EUR na 81 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 20,5 mld. EUR na 475,4 mld. EUR. V stredu 23. júla 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 155 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 175,5 mld. EUR. Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) zostal prakticky bez zmeny na takmer nulovej úrovni, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 7,1 mld. EUR na 208,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 208 368 −578
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 135 536 3 773
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 228 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 126 308 3 773
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 54 928 −1 707
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 160 −1 500
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 160 −1 500
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 475 519 20 468
5.1 Hlavné refinančné obchody 175 500 20 502
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 300 016 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 1 1
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 −35
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 34 955 1 036
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 112 034 1 800
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 456 0
9 Ostatné aktíva 376 943 259
Úhrn aktív 1 450 899 23 551
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 683 850 −1 212
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 208 670 −7 078
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 208 556 −7 072
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 74 −2
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 40 −4
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 254 27
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 87 785 30 984
5.1 Verejná správa 80 969 31 025
5.2 Ostatné záväzky 6 816 −41
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 77 986 −285
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 909 1 070
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 335 375
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 335 375
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 120 0
10 Ostatné pasíva 143 956 −330
11 Účty precenenia 152 364 0
12 Kapitál a rezervy 71 670 0
Úhrn pasív 1 450 899 23 551

Kontakt pre médiá