Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 25 juli 2008

29 juli 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 25 juli 2008 was de daling van EUR 0,6 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,6 miljard tot EUR 166,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,8 miljard naar EUR 112 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,2 miljard naar EUR 683,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 31 miljard naar EUR 81 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 20,5 miljard naar EUR 475,4 miljard. Op woensdag 23 juli 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 155 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 175,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef vrijwel onveranderd op nabij nul, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 7,1 miljard naar EUR 208,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 208.368 −578
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 135.536 3.773
2.1 Vorderingen op het IMF 9.228 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 126.308 3.773
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 54.928 −1.707
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.160 −1.500
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.160 −1.500
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 475.519 20.468
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 175.500 20.502
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 300.016 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1 1
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 −35
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 34.955 1.036
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 112.034 1.800
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.456 0
9 Overige activa 376.943 259
Totaal activa 1.450.899 23.551
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 683.850 −1.212
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 208.670 −7.078
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 208.556 −7.072
2.2 Depositofaciliteit 74 −2
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 40 −4
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 254 27
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 87.785 30.984
5.1 Overheid 80.969 31.025
5.2 Overige verplichtingen 6.816 −41
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 77.986 −285
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.909 1.070
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.335 375
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.335 375
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.120 0
10 Overige passiva 143.956 −330
11 Herwaarderingsrekeningen 152.364 0
12 Kapitaal en reserves 71.670 0
Totaal passiva 1.450.899 23.551

Contactpersonen voor de media