European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 13 juni 2008

17 juni 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 13 juni 2008 motsvarade minskningen på 113 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och utgivning av jubileumsmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var i stort sett oförändrad på 167,4 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 115,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 675 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 58,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 28 miljarder EUR till 466 miljarder EUR. Onsdagen den 11 juni 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 153 miljarder EUR och ersattes med en ny på 191 miljarder EUR. Torsdagen den 12 juni 2008 förföll en extra långfristig refinansieringstransaktion på 60 miljarder EUR och ersattes med en ny på 50 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR (också ungefär som föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 30,8 miljarder EUR till 225,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 209.402 −113
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 135.683 −521
2.1 Fordringar på IMF 9.353 −74
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 126.330 −447
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 55.502 202
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.788 −289
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.788 −289
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 466.035 28.005
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 191.001 38.001
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 275.026 −10.001
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2 2
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 6 3
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 30.353 −1.043
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 115.223 280
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.007 0
9 Övriga tillgångar 377.619 8.345
Summa tillgångar 1.442.612 34.866
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 675.044 −514
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 225.932 30.786
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 225.868 30.799
2.2 Inlåningsfacilitet 54 −16
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 10 3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 148 −8
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 65.823 −673
5.1 Offentliga sektorn 58.764 −823
5.2 Övriga skulder 7.059 150
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 76.882 4.534
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.600 −796
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 17.057 470
8.1 Inlåning och övriga skulder 17.057 470
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.148 0
10 Övriga skulder 147.072 1.064
11 Värderegleringskonton 156.231 0
12 Eget kapital 71.675 3
Summa skulder 1.442.612 34.866
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media