Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 13 juni 2008

17 juni 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 13 juni 2008 was de daling van EUR 113 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 167,4 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 115,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,5 miljard naar EUR 675 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 0,8 miljard naar EUR 58,8 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 28 miljard naar EUR 466 miljard. Op woensdag 11 juni 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 153 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 191 miljard verrekend. Op donderdag 12 juni 2008 verviel een aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 60 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 50 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg (eveneens ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 30,8 miljard naar EUR 225,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 209.402 −113
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 135.683 −521
2.1 Vorderingen op het IMF 9.353 −74
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 126.330 −447
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 55.502 202
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.788 −289
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.788 −289
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 466.035 28.005
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 191.001 38.001
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 275.026 −10.001
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2 2
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 6 3
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 30.353 −1.043
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 115.223 280
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.007 0
9 Overige activa 377.619 8.345
Totaal activa 1.442.612 34.866
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 675.044 −514
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 225.932 30.786
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 225.868 30.799
2.2 Depositofaciliteit 54 −16
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 10 3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 148 −8
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 65.823 −673
5.1 Overheid 58.764 −823
5.2 Overige verplichtingen 7.059 150
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 76.882 4.534
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.600 −796
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 17.057 470
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 17.057 470
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.148 0
10 Overige passiva 147.072 1.064
11 Herwaarderingsrekeningen 156.231 0
12 Kapitaal en reserves 71.675 3
Totaal passiva 1.442.612 34.866

Contactpersonen voor de media