Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 13 czerwca 2008 r.

17 czerwca 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 13 czerwca 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 113 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.) oraz emisji złotych monet okolicznościowych przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 167,4 mld euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,3 mld euro do poziomu 115,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,5 mld euro do poziomu 675 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 0,8 mld euro do poziomu 58,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 28 mld euro do poziomu 466 mld euro. W środę 11 czerwca 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 153 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 191 mld euro. W czwartek 12 czerwca 2008 r. przypadł termin zapadalności dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 60 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 50 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro (również podobnie jak w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 30,8 mld euro do poziomu 225,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 209.402 −113
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 135.683 −521
2.1 Należności od MFW 9.353 −74
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 126.330 −447
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 55.502 202
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 14.788 −289
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.788 −289
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 466.035 28.005
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 191.001 38.001
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 275.026 −10.001
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 2 2
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 6 3
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 30.353 −1.043
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 115.223 280
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.007 0
9 Pozostałe aktywa 377.619 8.345
Aktywa razem 1.442.612 34.866
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 675.044 −514
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 225.932 30.786
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 225.868 30.799
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 54 −16
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 10 3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 148 −8
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 65.823 −673
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 58.764 −823
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.059 150
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 76.882 4.534
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 1.600 −796
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 17.057 470
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 17.057 470
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.148 0
10 Pozostałe zobowiązania 147.072 1.064
11 Różnice z aktualizacji wyceny 156.231 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.675 3
Pasywa razem 1.442.612 34.866
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami