Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 13 юни 2008 г.

17 юни 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 113 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 13 юни 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата и емисията на възпоменателни златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) остава почти непроменена − 167,4 млрд. евро.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от eврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,3 млрд. евро до 115,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 0,5 млрд. евро до 675 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 0,8 млрд. евро до 58,8 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 28 млрд. евро до 466 млрд. евро. На 11 юни 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 153 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 191 млрд. евро. На 12 юни 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 60 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 50 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,1 млрд. евро (също при приблизително същата стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 30,8 млрд. евро до 225,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 209 402 −113
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 135 683 −521
2.1 Вземания от МВФ 9 353 −74
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 126 330 −447
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 55 502 202
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 788 −289
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 788 −289
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 466 035 28 005
5.1 Основни операции по рефинансиране 191 001 38 001
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 275 026 −10 001
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 2
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 6 3
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 30 353 −1 043
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 115 223 280
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 007 0
9 Други активи 377 619 8 345
Общо активи 1 442 612 34 866
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 675 044 −514
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 225 932 30 786
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 225 868 30 799
2.2 Депозитно улеснение 54 −16
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 10 3
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 148 −8
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 65 823 −673
5.1 Сектор „Държавно управление“ 58 764 −823
5.2 Други задължения 7 059 150
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 76 882 4 534
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 600 −796
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 17 057 470
8.1 Депозити, салда и други задължения 17 057 470
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 148 0
10 Други задължения 147 072 1 064
11 Сметки за преоценка 156 231 0
12 Капитал и резерви 71 675 3
Общо пасиви 1 442 612 34 866
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите