European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 13. junija 2008

17. junij 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 13. junija 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 113 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in izdaje spominskih zlatih kovancev druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 167,4 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,3 milijarde EUR na 115,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 675 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 0,8 milijarde EUR na 58,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 28 milijard EUR na 466 milijard EUR. V sredo, 11. junija 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 153 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 191 milijard EUR. V četrtek, 12. junija 2008, je zapadla dodatna operacija dolgoročnejša refinanciranja v višini 60 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 50 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,1 milijarde EUR (prav tako približno enako prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 30,8 milijarde EUR na 225,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 209.402 −113
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 135.683 −521
2.1 Terjatve do MDS 9.353 −74
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 126.330 −447
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 55.502 202
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.788 −289
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.788 −289
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 466.035 28.005
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 191.001 38.001
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 275.026 −10.001
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2 2
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 6 3
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 30.353 −1.043
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 115.223 280
8 Dolg širše države v EUR 38.007 0
9 Druga sredstva 377.619 8.345
Skupaj sredstva 1.442.612 34.866
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 675.044 −514
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 225.932 30.786
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 225.868 30.799
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 54 −16
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 10 3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 148 −8
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 65.823 −673
5.1 Širša država 58.764 −823
5.2 Druge obveznosti 7.059 150
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 76.882 4.534
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.600 −796
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 17.057 470
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 17.057 470
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.148 0
10 Druge obveznosti 147.072 1.064
11 Računi prevrednotenja 156.231 0
12 Kapital in rezerve 71.675 3
Skupaj obveznosti 1.442.612 34.866
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije