Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 13. juni 2008

17. juni 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 13. juni 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 113 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en anden centralbank i Eurosystemets udstedelse af erindringsmønter i guld.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 167,4 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,3 mia. euro til 115,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,5 mia. euro til 675 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 0,8 mia. euro til 58,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 28 mia. euro til 466 mia. euro. Onsdag den 11. juni 2008 udløb en primær markedsoperation på 153 mia. euro, og en ny på 191 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 12. juni 2008 udløb en supplerende langfristet markedsoperation på 60 mia. euro, og en ny på 50 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro (ligeledes næsten det samme som i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 30,8 mia. euro til 225,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 209.402 −113
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 135.683 −521
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.353 −74
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 126.330 −447
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 55.502 202
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.788 −289
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.788 −289
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 466.035 28.005
5.1 Primære markedsoperationer 191.001 38.001
5.2 Langfristede markedsoperationer 275.026 −10.001
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2 2
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 6 3
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 30.353 −1.043
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 115.223 280
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.007 0
9 Andre aktiver 377.619 8.345
Aktiver i alt 1.442.612 34.866
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 675.044 −514
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 225.932 30.786
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 225.868 30.799
2.2 Indlånsfacilitet 54 −16
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 10 3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 148 −8
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 65.823 −673
5.1 Offentlig forvaltning og service 58.764 −823
5.2 Andre forpligtelser 7.059 150
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 76.882 4.534
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.600 −796
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 17.057 470
8.1 Indlån og andre forpligtelser 17.057 470
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.148 0
10 Andre forpligtelser 147.072 1.064
11 Revalueringskonti 156.231 0
12 Kapital og reserver 71.675 3
Passiver i alt 1.442.612 34.866

Medie- og pressehenvendelser