Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 13. jūnijā

2008. gada 17. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 13. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 113 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai emitējot zelta piemiņas monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (167.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 115.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 675 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 58.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 28 mljrd. euro (līdz 466 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 11. jūnijā galvenajai refinansēšanas operācijai 153 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 191 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2008. gada 12. jūnijā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 60 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 50 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), savukārt noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (arī aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 30.8 mljrd. euro (līdz 225.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 209,402 −113
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 135,683 −521
2.1 SVF debitoru parādi 9,353 −74
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 126,330 −447
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 55,502 202
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,788 −289
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,788 −289
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 466,035 28,005
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 191,001 38,001
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 275,026 −10,001
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2 2
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 6 3
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 30,353 −1,043
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 115,223 280
8 Valdības parāds euro 38,007 0
9 Pārējie aktīvi 377,619 8,345
Kopā aktīvi 1,442,612 34,866
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 675,044 −514
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 225,932 30,786
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 225,868 30,799
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 54 −16
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 10 3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 148 −8
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 65,823 −673
5.1 Saistības pret valdību 58,764 −823
5.2 Pārējās saistības 7,059 150
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 76,882 4,534
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,600 −796
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,057 470
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 17,057 470
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,148 0
10 Pārējās saistības 147,072 1,064
11 Pārvērtēšanas konti 156,231 0
12 Kapitāls un rezerves 71,675 3
Kopā pasīvi 1,442,612 34,866

Kontaktinformācija presei