European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 13. júnu 2008

17. júna 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 13. júna 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 113 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004), a emisie pamätných zlatých mincí ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa takmer nezmenila a predstavuje 167,4 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,3 mld. EUR na 115,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 0,5 mld. EUR na 675 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 0,8 mld. EUR na 58,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) stúpol o 28 mld. EUR na 466 mld. EUR. V stredu 11. júna 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 153 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 191 mld. EUR. Vo štvrtok 12. júna 2008 bol splatný dodatočný dlhodobejší refinančný obchod v objeme 60 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 50 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,1 mld. EUR (taktiež podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 30,8 mld. EUR na 225,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 209 402 −113
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 135 683 −521
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 353 −74
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 126 330 −447
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 55 502 202
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 788 −289
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 788 −289
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 466 035 28 005
5.1 Hlavné refinančné obchody 191 001 38 001
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 275 026 −10 001
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 2 2
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 6 3
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 30 353 −1 043
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 115 223 280
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 007 0
9 Ostatné aktíva 377 619 8 345
Úhrn aktív 1 442 612 34 866
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 675 044 −514
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 225 932 30 786
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 225 868 30 799
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 54 −16
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 10 3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 148 −8
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 65 823 −673
5.1 Verejná správa 58 764 −823
5.2 Ostatné záväzky 7 059 150
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 76 882 4 534
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 600 −796
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 17 057 470
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 17 057 470
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 148 0
10 Ostatné pasíva 147 072 1 064
11 Účty precenenia 156 231 0
12 Kapitál a rezervy 71 675 3
Úhrn pasív 1 442 612 34 866
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá