Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 21 december 2007

27 december 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 21 december 2007 motsvarade minskningen på 769 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljningen av guld av tre centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 8,1 miljarder EUR till 150,2 miljarder EUR både på grund av kund- och portföljtransaktioner och av de USD-likvidiserande transaktioner som genomförts av ECB i samband med ett temporärt ömsesidigt sedelarrangemang i form av en swapp-line mellan ECB och Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 1,1 miljard EUR till 97,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 16,3 miljarder EUR till 675,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 6,6 miljarder EUR till 42,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 13,1 miljarder EUR till 475,3 miljarder EUR. Onsdagen den 19 december 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 218,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 348,6 miljarder EUR. Torsdagen den 20 december 2007 avvecklades en långfristig refinansieringstransaktion på 50 miljarder EUR och ersattes med en ny på 48,5 miljarder EUR. Fredagen den 21 december 2007 avvecklades en likviditetsdränerande finjusterande transaktion på 141,6 miljarder EUR genom inlåning med fast löptid.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,2 miljarder EUR, vilket var nästan samma som föregående vecka.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 20,6 miljarder EUR till 214,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 184.534 −769
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 137.587 −5.120
2.1 Fordringar på IMF 9.238 2
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 128.349 −5.122
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 35.720 10.620
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 13.580 −380
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 13.580 −380
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 617.134 128.465
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 348.608 130.107
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 268.476 −1.528
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 48 −115
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 23.796 379
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 97.236 −1.115
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.097 0
9 Övriga tillgångar 326.277 2.463
Summa tillgångar 1.472.961 134.543
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 675.881 16.320
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 355.995 120.978
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 214.185 −20.577
2.2 Inlåningsfacilitet 236 13
2.3 Inlåning med fast löptid 141.565 141.565
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 9 −23
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 142 −16
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 49.857 −8.188
5.1 Offentliga sektorn 42.122 −6.635
5.2 Övriga skulder 7.735 −1.553
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 38.188 6.810
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 888 444
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.843 −3.026
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.843 −3.026
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.398 0
10 Övriga skulder 129.785 1.217
11 Värderegleringskonton 131.060 0
12 Eget kapital 68.924 4
Summa skulder 1.472.961 134.543

Kontakt för media