Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 21. december 2007

27. december 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 21. december 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 769 mio. euro som følge af tre centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 8,1 mia. euro til 150,2 mia. euro som følge både af kunde- og porteføljetransaktioner og af de likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar, som Eurosystemet har gennemført i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 1,1 mia. euro til 97,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 16,3 mia. euro til 675,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 6,6 mia. euro til 42,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 13,1 mia. euro til 475,3 mia. euro. Onsdag den 19. december 2007 udløb en primær markedsoperation på 218,5 mia. euro, og en ny på 348,6 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 20. december 2007 udløb en langfristet markedsoperation på 50 mia. euro, og en ny på 48,5 mia. euro blev afviklet. Fredag den 21. december 2007 blev en likviditetsabsorberende finjusterende markedsoperation på 141,6 mia. euro i form af tidsindskud fra modparter afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,2 mia. euro (næsten det samme som i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 20,6 mia. euro til 214,2 mia. euro

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 184.534 −769
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 137.587 −5.120
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.238 2
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 128.349 −5.122
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 35.720 10.620
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 13.580 −380
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 13.580 −380
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 617.134 128.465
5.1 Primære markedsoperationer 348.608 130.107
5.2 Langfristede markedsoperationer 268.476 −1.528
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 48 −115
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2 1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 23.796 379
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 97.236 −1.115
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.097 0
9 Andre aktiver 326.277 2.463
Aktiver i alt 1.472.961 134.543
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 675.881 16.320
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 355.995 120.978
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 214.185 −20.577
2.2 Indlånsfacilitet 236 13
2.3 Indskud med fast løbetid 141.565 141.565
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 9 −23
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 142 −16
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 49.857 −8.188
5.1 Offentlig forvaltning og service 42.122 −6.635
5.2 Andre forpligtelser 7.735 −1.553
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 38.188 6.810
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 888 444
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.843 −3.026
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.843 −3.026
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.398 0
10 Andre forpligtelser 129.785 1.217
11 Revalueringskonti 131.060 0
12 Kapital og reserver 68.924 4
Passiver i alt 1.472.961 134.543

Medie- og pressehenvendelser