Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 21 december 2007

27 december 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 21 december 2007 was de daling van EUR 769 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door drie centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 8,1 miljard naar EUR 150,2 miljard ten gevolge van zowel cliënten- en beleggingstransacties als de in Amerikaanse dollars luidende liquiditeitsverschaffende transacties die het Eurosysteem heeft uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietfaciliteit (“swap line”) tussen de ECB en het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 1,1 miljard naar EUR 97,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 16,3 miljard naar EUR 675,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 6,6 miljard naar EUR 42,1 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 13,1 miljard naar EUR 475,3 miljard. Op woensdag 19 december 2007 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 218,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 348,6 miljard verrekend. Op donderdag 20 december verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 50 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 48,5 miljard verrekend. Op vrijdag 21 december 2007 werd een liquiditeitsverkrappende “fine-tuning”-transactie in de vorm van het aantrekken van termijndeposito’s ter waarde van EUR 141,6 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil, (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,2 miljard bedroeg (ongeveer vergelijkbaar met de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 20,6 miljard naar EUR 214,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 184.534 −769
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 137.587 −5.120
2.1 Vorderingen op het IMF 9.238 2
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 128.349 −5.122
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 35.720 10.620
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 13.580 −380
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 13.580 −380
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 617.134 128.465
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 348.608 130.107
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 268.476 −1.528
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 48 −115
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 23.796 379
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 97.236 −1.115
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.097 0
9 Overige activa 326.277 2.463
Totaal activa 1.472.961 134.543
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 675.881 16.320
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 355.995 120.978
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 214.185 −20.577
2.2 Depositofaciliteit 236 13
2.3 Termijndeposito's 141.565 141.565
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 9 −23
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 142 −16
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 49.857 −8.188
5.1 Overheid 42.122 −6.635
5.2 Overige verplichtingen 7.735 −1.553
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 38.188 6.810
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 888 444
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.843 −3.026
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.843 −3.026
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.398 0
10 Overige passiva 129.785 1.217
11 Herwaarderingsrekeningen 131.060 0
12 Kapitaal en reserves 68.924 4
Totaal passiva 1.472.961 134.543

Contactpersonen voor de media