Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 21. decembrī

2007. gada 27. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 21. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 769 milj. euro, trim Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 8.1 mljrd. euro (līdz 150.2 mljrd. euro) gan klientu un portfeļu darījumu rezultātā, gan saistībā ar Eurosistēmas veiktajām likviditāti palielinošajām operācijām ASV dolāros, atspoguļojot pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 1.1 mljrd. euro (līdz 97.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 16.3 mljrd. euro (līdz 675.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.6 mljrd. euro (līdz 42.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 13.1 mljrd. euro (līdz 475.3 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 19. decembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 218.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 348.6 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2007. gada 20. decembrī papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 50 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 48.5 mljrd. euro apmērā. Piektdien, 2007. gada 21. decembrī tika noslēgta likviditāti samazinoša precizējošā operācija 141.6 mljrd. euro apmērā, piesaistot noguldījumus ar noteiktu termiņu.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 20.6 mljrd. euro (līdz 214.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 184,534 −769
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 137,587 −5,120
2.1 SVF debitoru parādi 9,238 2
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 128,349 −5,122
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 35,720 10,620
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,580 −380
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 13,580 −380
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 617,134 128,465
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 348,608 130,107
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 268,476 −1,528
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 48 −115
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 23,796 379
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 97,236 −1,115
8 Valdības parāds euro 37,097 0
9 Pārējie aktīvi 326,277 2,463
Kopā aktīvi 1,472,961 134,543
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 675,881 16,320
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 355,995 120,978
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 214,185 −20,577
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 236 13
2.3 Termiņnoguldījumi 141,565 141,565
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 9 −23
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 142 −16
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 49,857 −8,188
5.1 Saistības pret valdību 42,122 −6,635
5.2 Pārējās saistības 7,735 −1,553
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 38,188 6,810
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 888 444
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,843 −3,026
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,843 −3,026
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,398 0
10 Pārējās saistības 129,785 1,217
11 Pārvērtēšanas konti 131,060 0
12 Kapitāls un rezerves 68,924 4
Kopā pasīvi 1,472,961 134,543

Kontaktinformācija presei