Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 21. decembru 2007

27. decembra 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 21. decembra 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 769 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili tri centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 8,1 mld. EUR na 150,2 mld. EUR v dôsledku klientskych aj portfóliových transakcií a refinančných operácií Eurosystému v USD v súvislosti s dočasnou recipročnou menovou dohodou (swapovou linkou) medzi ECB a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa znížil o 1,1 mld. EUR na 97,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 16,3 mld. EUR na 675,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 6,6 mld. EUR na 42,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 13,1 mld. EUR na 475,3 mld. EUR. V stredu 19. decembra 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 218,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 348,6 mld. EUR. Vo štvrtok 20. decembra 2007 bol splatný aj dodatočný dlhodobejší refinančný obchod vo výške 50 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v hodnote 48,5 mld. EUR. V piatok 21. decembra 2007 sa prostredníctvom príjmu termínovaných vkladov uzavrela sterilizačná dolaďovacia operácia v objeme 141,6 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,2 mld. EUR, čo predstavuje približne rovnaký objem ako v predchádzajúcom týždni.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 20,6 mld. EUR na 214,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 184 534 −769
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 137 587 −5 120
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 238 2
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 128 349 −5 122
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 35 720 10 620
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 13 580 −380
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 13 580 −380
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 617 134 128 465
5.1 Hlavné refinančné obchody 348 608 130 107
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 268 476 −1 528
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 48 −115
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 23 796 379
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 97 236 −1 115
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 097 0
9 Ostatné aktíva 326 277 2 463
Úhrn aktív 1 472 961 134 543
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 675 881 16 320
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 355 995 120 978
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 214 185 −20 577
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 236 13
2.3 Termínované vklady 141 565 141 565
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 9 −23
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 142 −16
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 49 857 −8 188
5.1 Verejná správa 42 122 −6 635
5.2 Ostatné záväzky 7 735 −1 553
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 38 188 6 810
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 888 444
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 843 −3 026
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 843 −3 026
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 398 0
10 Ostatné pasíva 129 785 1 217
11 Účty precenenia 131 060 0
12 Kapitál a rezervy 68 924 4
Úhrn pasív 1 472 961 134 543

Kontakt pre médiá