Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 21 декември 2007 г.

27 декември 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 769 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 21 декември 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от три централни банки от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 8,1 млрд. EUR до 150,2 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции, както и на осъществените от Евросистемата в USD операции по предоставяне на ликвидност, свързани с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват намаление с 1,1 млрд. EUR до 97,2 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 16,3 млрд. EUR до 675,9 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 6,6 млрд. EUR до 42,1 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 13,1 млрд. EUR до 475,3 млрд. EUR. На 19 декември 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 218,5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 348,6 млрд. EUR. На 20 декември 2007 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 50 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 48,5 млрд. EUR. На 21 декември 2007 г., петък, бе договорена операция за фино регулиране за изтегляне на ликвидност на стойност 141,6 млрд. EUR, извършена чрез набиране на срочни депозити.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,2 EUR през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,2 млрд. EUR, което е приблизително същата стойност като през предходната седмица.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 20,6 млрд. EUR до 214,2 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 184 534 −769
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 137 587 −5 120
2.1 Вземания от МВФ 9 238 2
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 128 349 −5 122
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 35 720 10 620
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 13 580 −380
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 13 580 −380
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 617 134 128 465
5.1 Основни операции по рефинансиране 348 608 130 107
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 268 476 −1 528
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 48 −115
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 23 796 379
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 97 236 −1 115
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 097 0
9 Други активи 326 277 2 463
Общо активи 1 472 961 134 543
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 675 881 16 320
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 355 995 120 978
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 214 185 −20 577
2.2 Депозитно улеснение 236 13
2.3 Срочни депозити 141 565 141 565
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 9 −23
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 142 −16
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 49 857 −8 188
5.1 Сектор „Държавно управление“ 42 122 −6 635
5.2 Други задължения 7 735 −1 553
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 38 188 6 810
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 888 444
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 843 −3 026
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 843 −3 026
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 398 0
10 Други задължения 129 785 1 217
11 Сметки за преоценка 131 060 0
12 Капитал и резерви 68 924 4
Общо пасиви 1 472 961 134 543

Данни за контакт за медиите