Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 21. decembra 2007

27. december 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 21. decembra 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 769 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata treh centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 8,1 milijarde EUR na 150,2 milijarde EUR, k čemur so prispevale transakcije s strankami in portfeljske transakcije kot tudi operacije povečevanja likvidnosti v USD, ki jih izvaja Eurosistem v zvezi z začasno povratno valutno zamenjavo ( reciprocal currency (swap) arrangement) med ECB in ameriško centralno banko Federal Reserve System.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 1,1 milijarde EUR na 97,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 16,3 milijarde EUR na 675,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 6,6 milijarde EUR na 42,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 13,1 milijarde EUR na 475,3 milijarde EUR. V sredo, 19. decembra 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 218,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 348,6 milijarde EUR. V četrtek, 20. decembra 2007, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 50 milijard EUR, poravnana pa je bila nova v višini 48,5 milijarde EUR. V petek, 21. decembra 2007, je bila poravnana operacija finega uravnavanja za umikanje likvidnosti v višini 141,6 milijarde EUR v obliki zbiranja vezanih vlog.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,2 milijarde EUR, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 20,6 milijarde EUR na 214,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 184.534 −769
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 137.587 −5.120
2.1 Terjatve do MDS 9.238 2
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 128.349 −5.122
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 35.720 10.620
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 13.580 −380
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.580 −380
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 617.134 128.465
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 348.608 130.107
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 268.476 −1.528
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 48 −115
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 23.796 379
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 97.236 −1.115
8 Dolg širše države v EUR 37.097 0
9 Druga sredstva 326.277 2.463
Skupaj sredstva 1.472.961 134.543
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 675.881 16.320
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 355.995 120.978
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 214.185 −20.577
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 236 13
2.3 Vezane vloge 141.565 141.565
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 9 −23
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 142 −16
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 49.857 −8.188
5.1 Širša država 42.122 −6.635
5.2 Druge obveznosti 7.735 −1.553
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 38.188 6.810
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 888 444
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.843 −3.026
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.843 −3.026
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.398 0
10 Druge obveznosti 129.785 1.217
11 Računi prevrednotenja 131.060 0
12 Kapital in rezerve 68.924 4
Skupaj obveznosti 1.472.961 134.543

Stiki za medije