Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. gruodžio 21 d.

2007 m. gruodžio 27 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. gruodžio 21 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 769 mln. eurų dėl trijų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,1 mlrd. eurų – iki 150,2 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, o taip pat dėl Eurosistemos atliktų likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais pagal ECB ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 97,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 16,3 mlrd. eurų – iki 675,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,6 mlrd. eurų – iki 42,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 13,1 mlrd. eurų – iki 475,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. gruodžio 19 d., baigėsi 218,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 348,6 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2007 m. gruodžio 20 d., baigėsi 50 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 48,5 mlrd. eurų vertės operacija. Penktadienį, 2007 m. gruodžio 21 d., buvo atlikta likvidumo mažinimo 141,6 mlrd. eurų vertės koreguojamoji operacija pritraukiant terminuotuosius indėlius.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,2 mlrd. eurų pasinaudojimu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų – beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 20,6 mlrd. eurų – iki 214,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 184 534 −769
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 137 587 −5 120
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 238 2
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 128 349 −5 122
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 35 720 10 620
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 13 580 −380
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 13 580 −380
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 617 134 128 465
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 348 608 130 107
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 268 476 −1 528
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 48 −115
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 23 796 379
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 97 236 −1 115
8 Valdžios skola eurais 37 097 0
9 Kitas turtas 326 277 2 463
Visas turtas 1 472 961 134 543
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 675 881 16 320
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 355 995 120 978
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 214 185 −20 577
2.2 Indėlių galimybė 236 13
2.3 Terminuotieji indėliai 141 565 141 565
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 9 −23
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 142 −16
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 49 857 −8 188
5.1 Valdžiai 42 122 −6 635
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 735 −1 553
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 38 188 6 810
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 888 444
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 843 −3 026
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 843 −3 026
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 398 0
10 Kiti įsipareigojimai 129 785 1 217
11 Perkainojimo sąskaitos 131 060 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 924 4
Visi įsipareigojimai 1 472 961 134 543

Kontaktai žiniasklaidai