Menu

konsolidovaná rozvaha eurosystému k 21. prosinci 2007

27. prosince 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 21. prosince 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 769 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly tři centrální banky Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku jak klientských a portfoliových transakcí, tak operací na poskytnutí likvidity v USD, které prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Federálním rezervním systémem, zvýšil o 8,1 mld. EUR na 150,2 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) se snížil o 1,1 mld. EUR na 97,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 16,3 mld. EUR na 675,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 6,6 mld. EUR na 42,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 13,1 mld. EUR na 475,3 mld. EUR. Ve středu 19. prosince 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 218,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 348,6 mld. EUR. Ve čtvrtek 20. prosince 2007 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 50 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 48,5 mld. EUR. V pátek 21. prosince byla pomocí příjmu termínovaných vkladů vypořádána operace jemného doladění k absorbování likvidity v hodnotě 141,6 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s minulým týdnem, kdy bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,2 mld. EUR), prostřednictvím vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,2 mld. EUR (obdobně jako během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí se snížil zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 20,6 mld. EUR na 214,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 184 534 −769
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 137 587 −5 120
2.1 Pohledávky za MMF 9 238 2
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 128 349 −5 122
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 35 720 10 620
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 13 580 −380
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 13 580 −380
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 617 134 128 465
5.1 Hlavní refinanční operace 348 608 130 107
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 268 476 −1 528
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 48 −115
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 23 796 379
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 97 236 −1 115
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 097 0
9 Ostatní aktiva 326 277 2 463
Aktiva celkem 1 472 961 134 543
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 675 881 16 320
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 355 995 120 978
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 214 185 −20 577
2.2 Vkladová facilita 236 13
2.3 Termínované vklady 141 565 141 565
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 9 −23
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 142 −16
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 49 857 −8 188
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 42 122 −6 635
5.2 Ostatní závazky 7 735 −1 553
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 38 188 6 810
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 888 444
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 843 −3 026
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 843 −3 026
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 398 0
10 Ostatní pasiva 129 785 1 217
11 Účty přecenění 131 060 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 924 4
Pasiva celkem 1 472 961 134 543

Kontakty pro média