Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 21 grudnia 2007 r.

27 grudnia 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 21 grudnia 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 769 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez trzy banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 8,1 mld euro do poziomu 150,2 mld euro, zarówno w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych, jak i operacji zasilających w płynność przeprowadzonych przez Eurosystem w związku z czasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą pomiędzy EBC a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 1,1 mld euro do poziomu 97,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 16,3 mld euro do poziomu 675,9 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 6,6 mld euro do poziomu 42,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 13,1 mld euro do poziomu 475,3 mld euro. W środę, 19 grudnia 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 218,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 348,6 mld euro. W czwartek, 20 grudnia 2007 r., przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 50 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 48,5 mld euro. . W piątek, 21 grudnia 2007 r., nastąpiło rozliczenie absorbującej płynność operacji dostrajającej w postaci przyjęcia depozytów terminowych w kwocie 141,6 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było równe 0,2 mld euro, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 20,6 mld euro do poziomu 214,2 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 184.534 −769
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 137.587 −5.120
2.1 Należności od MFW 9.238 2
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 128.349 −5.122
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 35.720 10.620
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 13.580 −380
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 13.580 −380
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 617.134 128.465
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 348.608 130.107
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 268.476 −1.528
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 48 −115
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 23.796 379
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 97.236 −1.115
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.097 0
9 Pozostałe aktywa 326.277 2.463
Aktywa razem 1.472.961 134.543
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 675.881 16.320
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 355.995 120.978
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 214.185 −20.577
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 236 13
2.3 Depozyty terminowe 141.565 141.565
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 9 −23
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 142 −16
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 49.857 −8.188
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 42.122 −6.635
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.735 −1.553
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 38.188 6.810
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 888 444
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 16.843 −3.026
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 16.843 −3.026
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.398 0
10 Pozostałe zobowiązania 129.785 1.217
11 Różnice z aktualizacji wyceny 131.060 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.924 4
Pasywa razem 1.472.961 134.543

Kontakt z mediami