Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 5 oktober 2007

9 oktober 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 5 oktober 2007 motsvarade minskningen på 150 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två nationella centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och ett nettoköp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 142,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,8 miljarder EUR till 97,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4 miljarder EUR till 641,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 5,8 miljarder EUR till 60,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 26,4 miljarder EUR till 423,4 miljarder EUR. Onsdagen den 3 oktober 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 190 miljarder EUR och ersattes med en ny på 163 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med nästan 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 4,6 miljarder EUR, (jämfört med 5,5 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 21,4 miljarder EUR till 165,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 186.083 −150
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 141.914 −59
2.1 Fordringar på IMF 9.355 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 132.559 −59
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.010 1.103
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.354 −744
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.354 −744
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 428.005 −27.211
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 163.001 −26.999
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 265.000 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2 −213
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 13.947 671
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 97.263 1.848
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.122 0
9 Övriga tillgångar 283.654 2.498
Summa tillgångar 1.228.352 −22.044
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 641.298 4.006
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 169.941 −22.209
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 165.302 −21.365
2.2 Inlåningsfacilitet 4.628 −844
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 11 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 141 −29
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 67.850 −5.722
5.1 Offentliga sektorn 60.336 −5.804
5.2 Övriga skulder 7.514 82
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 23.943 30
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 335 −278
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 19.132 1.020
8.1 Inlåning och övriga skulder 19.132 1.020
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.398 0
10 Övriga skulder 100.360 1.137
11 Värderegleringskonton 131.060 0
12 Eget kapital 68.894 1
Summa skulder 1.228.352 −22.044

Kontakt för media