Eurosystemets konsoliderede balance pr. 5. oktober 2007

9. oktober 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 5. oktober 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 150 mio. euro. Faldet afspejlede to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en anden centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,3 mia. euro til 142,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,8 mia. euro til 97,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4 mia. euro til 641,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 5,8 mia. euro til 60,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 26,4 mia. euro til 423,4 mia. euro. Onsdag den 3. oktober 2007 udløb en primær markedsoperation på 190 mia. euro, og en ny på 163 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 4,6 mia. euro (mod 5,5 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 21,4 mia. euro til 165,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 186.083 −150
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 141.914 −59
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.355 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 132.559 −59
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 25.010 1.103
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.354 −744
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.354 −744
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 428.005 −27.211
5.1 Primære markedsoperationer 163.001 −26.999
5.2 Langfristede markedsoperationer 265.000 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2 −213
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2 1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 13.947 671
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 97.263 1.848
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.122 0
9 Andre aktiver 283.654 2.498
Aktiver i alt 1.228.352 −22.044
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 641.298 4.006
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 169.941 −22.209
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 165.302 −21.365
2.2 Indlånsfacilitet 4.628 −844
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 11 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 141 −29
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 67.850 −5.722
5.1 Offentlig forvaltning og service 60.336 −5.804
5.2 Andre forpligtelser 7.514 82
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 23.943 30
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 335 −278
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 19.132 1.020
8.1 Indlån og andre forpligtelser 19.132 1.020
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.398 0
10 Andre forpligtelser 100.360 1.137
11 Revalueringskonti 131.060 0
12 Kapital og reserver 68.894 1
Passiver i alt 1.228.352 −22.044

Medie- og pressehenvendelser