Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 5. říjnu 2007

9. října 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 5. října 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 150 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004), a čistému nákupu zlatých mincí další z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,3 mld. EUR na 142,1 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,8 mld. EUR na 97,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 4 mld. EUR na 641,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 5,8 mld. EUR na 60,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 26,4 mld. EUR na 423,4 mld. EUR. Ve středu 3. října 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 190 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 163 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s minulým týdnem, kdy bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,2 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 4,6 mld. EUR (na rozdíl od 5,5 mld. EUR uložených během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 21,4 mld. EUR na 165,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 186 083 −150
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 141 914 −59
2.1 Pohledávky za MMF 9 355 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 132 559 −59
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 010 1 103
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 354 −744
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 354 −744
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 428 005 −27 211
5.1 Hlavní refinanční operace 163 001 −26 999
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 265 000 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 −213
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 13 947 671
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 97 263 1 848
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 122 0
9 Ostatní aktiva 283 654 2 498
Aktiva celkem 1 228 352 −22 044
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 641 298 4 006
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 169 941 −22 209
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 165 302 −21 365
2.2 Vkladová facilita 4 628 −844
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 11 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 141 −29
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 67 850 −5 722
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 60 336 −5 804
5.2 Ostatní závazky 7 514 82
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 23 943 30
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 335 −278
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 19 132 1 020
8.1 Vklady a ostatní závazky 19 132 1 020
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 398 0
10 Ostatní pasiva 100 360 1 137
11 Účty přecenění 131 060 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 894 1
Pasiva celkem 1 228 352 −22 044

Kontakty pro média