De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 5 oktober 2007

9 oktober 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 5 oktober 2007 was de daling van EUR 150 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem en de netto aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,3 miljard tot EUR 142,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,8 miljard naar EUR 97,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4 miljard naar EUR 641,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 5,8 miljard naar EUR 60,3 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 26,4 miljard naar EUR 423,4 miljard. Op woensdag 3 oktober 2007 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 190 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 163 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 4,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 5,5 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 21,4 miljard naar EUR 165,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 186.083 −150
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 141.914 −59
2.1 Vorderingen op het IMF 9.355 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 132.559 −59
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.010 1.103
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.354 −744
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.354 −744
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 428.005 −27.211
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 163.001 −26.999
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 265.000 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2 −213
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 13.947 671
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 97.263 1.848
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.122 0
9 Overige activa 283.654 2.498
Totaal activa 1.228.352 −22.044
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 641.298 4.006
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 169.941 −22.209
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 165.302 −21.365
2.2 Depositofaciliteit 4.628 −844
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 11 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 141 −29
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 67.850 −5.722
5.1 Overheid 60.336 −5.804
5.2 Overige verplichtingen 7.514 82
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 23.943 30
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 335 −278
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.132 1.020
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 19.132 1.020
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.398 0
10 Overige passiva 100.360 1.137
11 Herwaarderingsrekeningen 131.060 0
12 Kapitaal en reserves 68.894 1
Totaal passiva 1.228.352 −22.044

Contactpersonen voor de media