Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 5. októbru 2007

9. októbra 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 5. októbra 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 150 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004), a čistého nákupu zlatých mincí v ďalšej centrálnej banke Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,3 mld. EUR na 142,1 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,8 mld. EUR na 97,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 4 mld. EUR na 641,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 5,8 mld. EUR na 60,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 26,4 mld. EUR na 423,4 mld. EUR. V stredu 3. októbra 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 190 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 163 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 4,6 mld. EUR (v porovnaní s 5,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 21,4 mld. EUR na 165,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 186 083 −150
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 141 914 −59
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 355 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 132 559 −59
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 010 1 103
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 354 −744
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 354 −744
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 428 005 −27 211
5.1 Hlavné refinančné obchody 163 001 −26 999
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 265 000 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 2 −213
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 13 947 671
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 97 263 1 848
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 122 0
9 Ostatné aktíva 283 654 2 498
Úhrn aktív 1 228 352 −22 044
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 641 298 4 006
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 169 941 −22 209
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 165 302 −21 365
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 4 628 −844
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 11 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 141 −29
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 67 850 −5 722
5.1 Verejná správa 60 336 −5 804
5.2 Ostatné záväzky 7 514 82
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 23 943 30
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 335 −278
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 19 132 1 020
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 19 132 1 020
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 398 0
10 Ostatné pasíva 100 360 1 137
11 Účty precenenia 131 060 0
12 Kapitál a rezervy 68 894 1
Úhrn pasív 1 228 352 −22 044

Kontakt pre médiá