Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 5. oktobra 2007

9. oktober 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 5. oktobra 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 150 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata dveh centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in neto nakupa zlatih kovancev s strani druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,3 milijarde EUR na 142,1 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,8 milijarde EUR na 97,3 milijarde EUR. Skupna vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4 milijarde EUR na 641,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 5,8 milijarde EUR na 60,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 26,4 milijarde EUR na 423,4 milijarde EUR. V sredo, 3. oktobra 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 190 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 163 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 4,6 milijarde EUR (v primerjavi s 5,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 21,4 milijarde EUR na 165,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 186.083 −150
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 141.914 −59
2.1 Terjatve do MDS 9.355 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 132.559 −59
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 25.010 1.103
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.354 −744
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.354 −744
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 428.005 −27.211
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 163.001 −26.999
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 265.000 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2 −213
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 13.947 671
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 97.263 1.848
8 Dolg širše države v EUR 37.122 0
9 Druga sredstva 283.654 2.498
Skupaj sredstva 1.228.352 −22.044
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 641.298 4.006
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 169.941 −22.209
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 165.302 −21.365
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 4.628 −844
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 11 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 141 −29
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 67.850 −5.722
5.1 Širša država 60.336 −5.804
5.2 Druge obveznosti 7.514 82
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 23.943 30
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 335 −278
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 19.132 1.020
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 19.132 1.020
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.398 0
10 Druge obveznosti 100.360 1.137
11 Računi prevrednotenja 131.060 0
12 Kapital in rezerve 68.894 1
Skupaj obveznosti 1.228.352 −22.044

Stiki za medije