Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 5. oktobrī

2007. gada 9. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 5. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 150 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 142.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.8 mljrd. euro (līdz 97.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4 mljrd. euro (līdz 641.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.8 mljrd. euro (līdz 60.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 26.4 mljrd. euro (līdz 423.4 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 3. oktobrī galvenajai refinansēšanas operācijai 190 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 163 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 4.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 5.5 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 21.4 mljrd. euro (līdz 165.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 186,083 −150
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 141,914 −59
2.1 SVF debitoru parādi 9,355 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 132,559 −59
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25,010 1,103
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,354 −744
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,354 −744
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 428,005 −27,211
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 163,001 −26,999
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 265,000 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2 −213
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 13,947 671
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 97,263 1,848
8 Valdības parāds euro 37,122 0
9 Pārējie aktīvi 283,654 2,498
Kopā aktīvi 1,228,352 −22,044
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 641,298 4,006
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 169,941 −22,209
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 165,302 −21,365
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 4,628 −844
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 11 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 141 −29
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 67,850 −5,722
5.1 Saistības pret valdību 60,336 −5,804
5.2 Pārējās saistības 7,514 82
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 23,943 30
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 335 −278
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,132 1,020
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 19,132 1,020
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,398 0
10 Pārējās saistības 100,360 1,137
11 Pārvērtēšanas konti 131,060 0
12 Kapitāls un rezerves 68,894 1
Kopā pasīvi 1,228,352 −22,044

Kontaktinformācija presei