Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 5 października 2007 r.

9 października 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 5 października 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 150 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.) oraz nabycia netto złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,3 mld euro do poziomu 142,1 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,8 mld euro do poziomu 97,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 4 mld euro do poziomu 641,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 5,8 mld euro do poziomu 60,3 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 26,4 mld euro do poziomu 423,4 mld euro. W środę, 3 października 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 190 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 163 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 4,6 mld euro (w porównaniu z 5,5 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 21,4 mld euro do poziomu 165,3 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 186.083 −150
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 141.914 −59
2.1 Należności od MFW 9.355 0
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 132.559 −59
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 25.010 1.103
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.354 −744
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.354 −744
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 428.005 −27.211
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 163.001 −26.999
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 265.000 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 2 −213
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 13.947 671
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 97.263 1.848
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.122 0
9 Pozostałe aktywa 283.654 2.498
Aktywa razem 1.228.352 −22.044
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 641.298 4.006
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 169.941 −22.209
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 165.302 −21.365
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 4.628 −844
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 11 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 141 −29
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 67.850 −5.722
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 60.336 −5.804
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.514 82
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 23.943 30
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 335 −278
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 19.132 1.020
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 19.132 1.020
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.398 0
10 Pozostałe zobowiązania 100.360 1.137
11 Różnice z aktualizacji wyceny 131.060 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.894 1
Pasywa razem 1.228.352 −22.044

Kontakt z mediami