Menu

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 5 октомври 2007 г.

9 октомври 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 150 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 5 октомври 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Еуросистемата и нетната покупка на златни монети от друга централна банка от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) отбелязва увеличение с 0,3 млрд. EUR до 142,1 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от eурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,8 млрд. EUR до 97,3 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 4 млрд. EUR до 641,3 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 5,8 млрд. EUR до 60,3 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 26,4 млрд. EUR до 423,4 млрд. EUR. На 3 октомври 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 190 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 163 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,2 млрд. EUR през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 4,6 млрд. EUR (при 5,5 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 21,4 млрд. EUR до 165,3 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 186 083 −150
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 141 914 −59
2.1 Вземания от МВФ 9 355 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 132 559 −59
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 010 1 103
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 15 354 −744
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 354 −744
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 428 005 −27 211
5.1 Основни операции по рефинансиране 163 001 −26 999
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 265 000 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 −213
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 1
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 13 947 671
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 97 263 1 848
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 122 0
9 Други активи 283 654 2 498
Общо активи 1 228 352 −22 044
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 641 298 4 006
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 169 941 −22 209
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 165 302 −21 365
2.2 Депозитно улеснение 4 628 −844
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 11 0
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 141 −29
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 67 850 −5 722
5.1 Сектор „Държавно управление“ 60 336 −5 804
5.2 Други задължения 7 514 82
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 23 943 30
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 335 −278
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 132 1 020
8.1 Депозити, салда и други задължения 19 132 1 020
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 398 0
10 Други задължения 100 360 1 137
11 Сметки за преоценка 131 060 0
12 Капитал и резерви 68 894 1
Общо пасиви 1 228 352 −22 044

Данни за контакт за медиите