Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 3 augusti

7 augusti 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 3 augusti 2007 motsvarade minskningen på 29 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var praktiskt taget oförändrad på 144,4 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 1,1 miljarder EUR till 93,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 6 miljarder EUR till 645 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 18,5 miljarder EUR till 45,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 16,2 miljarder EUR till 447,9 miljarder EUR. Onsdagen den 1 augusti 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 315,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 298 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 1,6 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 5,6 miljarder EUR till 189,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 172.112 −29
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 146.149 2.903
2.1 Fordringar på IMF 9.669 −64
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 136.480 2.967
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.502 −1.766
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.526 319
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.526 319
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 448.009 −17.658
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 297.999 −17.502
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 150.003 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −155
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 7 −1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 14.130 112
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 93.138 −1.108
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.148 0
9 Övriga tillgångar 245.409 −234
Summa tillgångar 1.195.123 −17.461
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 645.004 6.042
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 189.747 −7.057
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 189.635 −5.574
2.2 Inlåningsfacilitet 112 −1.483
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 216 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 52.874 −18.162
5.1 Offentliga sektorn 45.085 −18.494
5.2 Övriga skulder 7.789 332
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 18.853 155
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 236 −87
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 18.492 1.193
8.1 Inlåning och övriga skulder 18.492 1.193
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.517 0
10 Övriga skulder 78.860 454
11 Värderegleringskonton 117.010 0
12 Eget kapital 68.314 1
Summa skulder 1.195.123 −17.461
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media