Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 3 sierpnia 2007 r.

7 sierpnia 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 3 sierpnia 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 29 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 144,4 mld euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 1,1 mld euro do poziomu 93,1 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 6 mld euro do poziomu 645 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) spadły o 18,5 mld euro do poziomu 45,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 16,2 mld euro do poziomu 447,9 mld euro. W środę, 1 sierpnia 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 315,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 298 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z 1,6 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 5,6 mld euro do poziomu 189,6 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 172.112 −29
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 146.149 2.903
2.1 Należności od MFW 9.669 −64
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 136.480 2.967
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 22.502 −1.766
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 16.526 319
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 16.526 319
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 448.009 −17.658
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 297.999 −17.502
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 150.003 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 0 −155
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 7 −1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 14.130 112
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 93.138 −1.108
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.148 0
9 Pozostałe aktywa 245.409 −234
Aktywa razem 1.195.123 −17.461
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 645.004 6.042
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 189.747 −7.057
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 189.635 −5.574
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 112 −1.483
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 216 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 52.874 −18.162
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 45.085 −18.494
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.789 332
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 18.853 155
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 236 −87
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 18.492 1.193
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 18.492 1.193
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.517 0
10 Pozostałe zobowiązania 78.860 454
11 Różnice z aktualizacji wyceny 117.010 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.314 1
Pasywa razem 1.195.123 −17.461
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami