SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 3. august 2007

7. august 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 3. august 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 29 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 144,4 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 1,1 mia. euro til 93,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 6 mia. euro til 645 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 18,5 mia. euro til 45,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 16,2 mia. euro til 447,9 mia. euro. Onsdag den 1. august 2007 udløb en primær markedsoperation på 315,5 mia. euro, og en ny på 298 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (sammenlignet med 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro (sammenlignet med 1,6 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 5,6 mia. euro til 189,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 172.112 −29
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 146.149 2.903
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.669 −64
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 136.480 2.967
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 22.502 −1.766
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.526 319
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.526 319
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 448.009 −17.658
5.1 Primære markedsoperationer 297.999 −17.502
5.2 Langfristede markedsoperationer 150.003 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −155
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 7 −1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 14.130 112
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 93.138 −1.108
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.148 0
9 Andre aktiver 245.409 −234
Aktiver i alt 1.195.123 −17.461
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 645.004 6.042
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 189.747 −7.057
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 189.635 −5.574
2.2 Indlånsfacilitet 112 −1.483
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 216 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 52.874 −18.162
5.1 Offentlig forvaltning og service 45.085 −18.494
5.2 Andre forpligtelser 7.789 332
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 18.853 155
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 236 −87
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 18.492 1.193
8.1 Indlån og andre forpligtelser 18.492 1.193
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.517 0
10 Andre forpligtelser 78.860 454
11 Revalueringskonti 117.010 0
12 Kapital og reserver 68.314 1
Passiver i alt 1.195.123 −17.461
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt