Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 3 augustus 2007

7 augustus 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 3 augustus 2007 was de daling van EUR 29 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 144,4 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 1,1 miljard naar EUR 93,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 6 miljard naar EUR 645 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 18,5 miljard naar EUR 45,1 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 16,2 miljard naar EUR 447,9 miljard. Op woensdag 1 augustus 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 315,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 298 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 1,6 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 5,6 miljard naar EUR 189,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 172.112 −29
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 146.149 2.903
2.1 Vorderingen op het IMF 9.669 −64
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 136.480 2.967
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.502 −1.766
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.526 319
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.526 319
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 448.009 −17.658
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 297.999 −17.502
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 150.003 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −155
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 7 −1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 14.130 112
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 93.138 −1.108
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.148 0
9 Overige activa 245.409 −234
Totaal activa 1.195.123 −17.461
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 645.004 6.042
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 189.747 −7.057
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 189.635 −5.574
2.2 Depositofaciliteit 112 −1.483
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 216 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 52.874 −18.162
5.1 Overheid 45.085 −18.494
5.2 Overige verplichtingen 7.789 332
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.853 155
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 236 −87
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.492 1.193
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 18.492 1.193
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.517 0
10 Overige passiva 78.860 454
11 Herwaarderingsrekeningen 117.010 0
12 Kapitaal en reserves 68.314 1
Totaal passiva 1.195.123 −17.461