Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 3. augustā

2007. gada 7. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 3. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 29 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (144.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 1.1 mljrd. euro (līdz 93.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 6 mljrd. euro (līdz 645 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 18.5 mljrd. euro (līdz 45.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 16.2 mljrd. euro (līdz 447.9 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 1. augustā galvenajai refinansēšanas operācijai 315.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 298 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.6 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.6 mljrd. euro (līdz 189.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 172,112 −29
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 146,149 2,903
2.1 SVF debitoru parādi 9,669 −64
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 136,480 2,967
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22,502 −1,766
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,526 319
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,526 319
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 448,009 −17,658
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 297,999 −17,502
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 150,003 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −155
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 7 −1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 14,130 112
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 93,138 −1,108
8 Valdības parāds euro 37,148 0
9 Pārējie aktīvi 245,409 −234
Kopā aktīvi 1,195,123 −17,461
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 645,004 6,042
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 189,747 −7,057
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 189,635 −5,574
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 112 −1,483
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 216 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 52,874 −18,162
5.1 Saistības pret valdību 45,085 −18,494
5.2 Pārējās saistības 7,789 332
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,853 155
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 236 −87
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,492 1,193
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 18,492 1,193
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,517 0
10 Pārējās saistības 78,860 454
11 Pārvērtēšanas konti 117,010 0
12 Kapitāls un rezerves 68,314 1
Kopā pasīvi 1,195,123 −17,461
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem