Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 3 август 2007 г.

7 август 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 29 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 3 август 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) остава почти непроменена - 144,4 млрд. EUR.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват намаление с 1,1 млрд. EUR до 93,1 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) се увеличават с 6 млрд. EUR до 645 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.I от пасивите) отбелязват намаление с 18,5 млрд. EUR до 45,1 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 16,2 млрд. EUR до 447,9 млрд. EUR. На 1 август 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 315,5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 298 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,2 млрд. EUR през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,1 млрд. EUR (при 1,6 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 5,6 млрд. EUR до 189,6 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 172 112 −29
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 146 149 2 903
2.1 Вземания от МВФ 9 669 −64
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 136 480 2 967
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 22 502 −1 766
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 16 526 319
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 526 319
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 448 009 −17 658
5.1 Основни операции по рефинансиране 297 999 −17 502
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 150 003 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 0 −155
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 7 −1
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 14 130 112
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 93 138 −1 108
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 148 0
9 Други активи 245 409 −234
Общо активи 1 195 123 −17 461
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 645 004 6 042
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 189 747 −7 057
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 189 635 −5 574
2.2 Депозитно улеснение 112 −1 483
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 216 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 52 874 −18 162
5.1 Сектор „Държавно управление“ 45 085 −18 494
5.2 Други задължения 7 789 332
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 18 853 155
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 236 −87
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 18 492 1 193
8.1 Депозити, салда и други задължения 18 492 1 193
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 517 0
10 Други задължения 78 860 454
11 Сметки за преоценка 117 010 0
12 Капитал и резерви 68 314 1
Общо пасиви 1 195 123 −17 461
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите